FanShot

Phil Gretzky

2

headline lulz, courtesy of @wyshynski